Хамали при преместване на бизнеса Ви!

Вашата надеждна фирма за хамалски услуги – hamali.us

Характеристика и класификация на маиипулационни и транспортно-манипулационни технологии.
При движението им от производител до потребител с товарите се извършват различни по вид и сложност технологични процеси, при които предметът на труда са материалните и свързаните с тях информационни потоци, оръдията на труда — хората и техническите средства, с които се реализира технологията, а продуктът на труда — изменението на параметрите на материалните и информационните потоци. Качесвените хамалски услуги!
Технологиите се различават съществено в зависимост от големината на товаропотоците, вида и ТМХ на товарите, ТС, ТРМ, складовете и др.фактори и ще ги класифицираме по следните признаци: по обхвата на МП(ТМП) зад хамали: комплексна — обхваща процесите от производството до потреблението на товара; обектова – обхваща процесите в даден обект (гара, пристанище, склад и др.); фазова — обхваща определена фаза от процеса (формиране на УТЕ, подреждане в ТС и пр.); операционна – обхваща отделни операции от процеса (хващане, поставяне на товара и т.н.); по.преобладаващите операции при МТ в зависимост от хамалите; с хоризонтално преместване (Ро-Ро технологии); с вертикално преместване (Ло-Ло технологии); по начина на преместване на товара; премества се само товарът (течен, насипен, ЕТЕ) хамали, хамали; товарът се премества заедно със средството за уедряване (палета, контейнер); товарът се премества заедно с ТС (контрей-лер, вагон, лихтер, АС); по начина на протичане; дискретна; непрекъсната; смесена; по степента на участие па човека, ръчна, частично механизирана по причина на хамалите; механизирана; комплексно механизирана; автоматизирана независимо от хамалите; по степента на детаплизация на-описанието на технологията в технологичната карта то бива: маршрутно описание – кратко описание само на последователността на операциите и средствата, с които те се извършват; операционно описание – пълно и подробно описание на всички технологични операции, тяхната последователност, взаимна зависимост, средствата, начина и мястото и продължителността им, транспортно-манипулационната характеристика на товара и др. необходима информация; маршрутно-операционно описание – в обобщена технологична карта е дадено мащабно описание, а операционно се дава в картите за обектовите или фазовите технологии хамалски услуги от професионални хамали.
Разработването на определена технология за манипулиране във всеки конкретен случай е свързано с комплексна оценка на местните условия и в най-голяма степен с нейната техническа и икономическа ефективност от хамали. При търсенето на оптимално решение е необходимо да се имат предвид следните изисквания тогава само хамали: ясно да е определен обхвата на МП (ТМП) и нивото на детайлизация на описанието до хамали; използваните символи и терминология да са от БДС или ако липсват, да са общоприети за хамали. Те трябва да са ясни, лесноразбираеми и еднозначни при хамали. При необходимост да се дават допълнителни пояснения; когато техническите средства на ТМС и на нейните подсистеми съществуват, тяхната конструкция и параметри са силно взаимозависими с технологията за хамали. Това важи и за новопроектирани системи, но тук е възможно вариране на двете компоненти до намиране на оптимално решение; всяка технология, независимо от обхвата, трябва да се подчинява на модулен принцип и на изискванията на системния подход, т.е. хамали да може да се реализира от операционна до комплексна във всички подсистеми и ТМС като цяло; Хамали по всяко време в оптимална степен да се отчитат най-новите постижения в областта на техниката и технологията при МТ и на логистиката на съответните материални потоци; да осигурява оптимално ниво на механизация и автоматизация, а също безопасност и охрана на труда и на околната среда; да осигурява необходимата производителност съобразно с товаропреработката Q;  Хамалите за Вас!

70 thoughts on “Хамали при преместване на бизнеса Ви!

 1. Pingback: Andre
 2. Pingback: tom
 3. Pingback: nathaniel
 4. Pingback: frank
 5. Pingback: Cody
 6. Pingback: Gene
 7. Pingback: arnold
 8. Pingback: Willard
 9. Pingback: joshua
 10. Pingback: javier
 11. Pingback: albert
 12. Pingback: Roger
 13. Pingback: brandon
 14. Pingback: Derek
 15. Pingback: dana
 16. Pingback: jimmie
 17. Pingback: Albert
 18. Pingback: ronald
 19. Pingback: Lewis
 20. Pingback: brandon
 21. Pingback: tony
 22. Pingback: joe
 23. Pingback: Ken
 24. Pingback: Shawn
 25. Pingback: allen
 26. Pingback: Kenneth
 27. Pingback: sam
 28. Pingback: Gerard
 29. Pingback: edward
 30. Pingback: darryl
 31. Pingback: edward
 32. Pingback: jeff
 33. Pingback: warren
 34. Pingback: leonard
 35. Pingback: terrence
 36. Pingback: Leslie
 37. Pingback: Derrick
 38. Pingback: roberto
 39. Pingback: andrew
 40. Pingback: Neil
 41. Pingback: Andrew
 42. Pingback: trevor
 43. Pingback: Julian
 44. Pingback: Ruben
 45. Pingback: salvador
 46. Pingback: charlie
 47. Pingback: Fernando
 48. Pingback: Duane
 49. Pingback: Curtis
 50. Pingback: byron
 51. Pingback: johnnie
 52. Pingback: Orlando
 53. Pingback: Mario
 54. Pingback: stanley
 55. Pingback: Shane
 56. Pingback: Douglas
 57. Pingback: Lonnie
 58. Pingback: tom
 59. Pingback: Larry
 60. Pingback: herbert
 61. Pingback: wallace
 62. Pingback: kyle
 63. Pingback: edgar
 64. Pingback: Milton
 65. Pingback: dale
 66. Pingback: Julian
 67. Pingback: Antonio
 68. Pingback: edward
 69. Pingback: Tommy
 70. Pingback: bruce

Comments are closed.